ČLANI ORGANOV KLUBA PODJETNIKOV ZLATOROG CELJE

Klub vodi, predstavlja in zastopa predsednik kluba.
Generalni sekretar kluba zagotavlja strokovno operativno izvajanje programa in plana ter sklepov organov kluba.

Predsednik kluba: Franc Preložnik
Namestnik predsednika: Miran Gracer
Generalni sekretar: mag. Vladimir Bukvič

Najvišji organ kluba je plenum, ki ga tvorijo vsi člani. Plenum se mora sklicati vsaj enkrat letno. Sprejema letni program dela in finančni plan, sprejema letno poročilo in zaključni račun, obravnava poročila organov in sklepa o njih, podeljuje naziva »zaslužni član« in »častni član«, sprejema Statut in Kodeks kluba, voli organe kluba in podobno.


Izvršilni organ plenuma je forum. Sestavlja ga 13 članov, ki jih za obdobje treh let izvoli plenum.

Forum:                          
 • Franc Preložnik
 • mag. Vladimir Bukvič
 • Katja Esih
 • mag. Tomaž Berginc
 • Stane Seničar
 • Iztok Seničar
 • Marjan Mačkošek
 • Zvone Dragan
 • Majda Letonja
 • Marjan Feguš
 • Miran Gracer
 • Stane Mele
 • Matjaž Pen

Finančno poslovanje kluba spremlja nadzorni svet. Njegov predsednik je Henrik Dvoršak.

Nadzorni svet:    
 • Henrik Dvoršak
 • Zvone Murgelj
 • Roman Gracer

Klub ima častno razsodišče, ki predvsem spremlja izvajanje Kodeksa, kršitve pravic in dolžnosti, ki so določene v Statutu. Predsednik častnega razsodišča je Ciril Bezlaj. Predsednica programskega odbora je Katja Esih, predsednica komisije za nove člane je mag. Tatjana Štinek.

Častno razsodišče:

 

 • Ciril Bezlaj
 • mag. Tone Sagadin

 

Komisija za nove člane:

 

 • mag. Tatjana Štinek
 • Miran Gracer
 • Stane Mele

 

Programski odbor:
 • Katja Esih
 • mag. Vladimir Bukvič
 • mag. Tomaž Berginc
 • Stane Seničar
 • Zvone Dragan
 • Stane Mele
 • dr. Matjaž Knez