V skladu z 281. členom ZGD-1 je glavna funkcija nadzornega sveta, da nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet je dolžan izvajati svojo funkcijo nadzora nad poslovanjem družbe v skladu z zakoni in ustanovitvenimi akti družbe, vodenje poslov pa se nanj ne more prenesti. V strateških kapitalskih naložbah je nadzorni svet dolžan spremljati in nadzorovati tudi izvajanje strateških ciljev družb. Ima pooblastilo za imenovanje in razrešitev članov in predsednika uprave po lastni presoji skladno z interesi družbe. Člani nadzornega sveta morajo ravnati s skrbnostjo vestnih in poštenih gospodarstvenikov ter izključno v korist družbe. Pri tem so dolžni upoštevati priporočila dobrih praks in kodeksov, ki so jih družbe sprejele. Člani nadzornega sveta morajo v sklopu njihovega delovanja v nadzornem svetu še posebej skrbno nadzirati, ali poslovodstvo zagotavlja redno izvajanje ukrepov upravljanja likvidnostnih tveganj, kapitalske ustreznosti in druge ukrepe upravljanja tveganj, ki so po pravilih poslovno finančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg poslov, ki jih družba opravlja. Normativna oziroma zakonska ureditev delovanja nadzornih svetov pri nas je dobra, postavlja pa se osnovno vprašanje, ali so pri nas nadzorni sveti vplivni pri ustvarjanju politike in razvojnih usmeritev v družbah.

Povzeli smo le nekaj osnovnih pristojnosti in značilnosti delovanja nadzornih svetov kot iztočnic za naslednje strokovno klubsko srečanje na temo

NADZORNI SVETI – NJIHOVA MOČ IN ODGOVORNOST

v sredo, 25. aprila 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

Na to srečanje smo povabili najkompetentnejše sogovornike. Naši gosti bodo Borut JAMNIK, predsednik uprave družbe Modra zavarovalnica, d.d., Ljubljana in predsednik Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), mag. Irena PRIJOVIĆ, generalna sekretarka ZNS in Gorazd PODBEVŠEK, pravnik, specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje, ZNS.

Klubsko srečanje bo povezoval član našega kluba mag. Marjan FEGUŠ, odvetnik in član Sodnega sveta RS, ki bo gostom v uvodu zastavil naslednja vprašanja:

  • Pri nas je v preteklem obdobju propadlo kar nekaj dobrih podjetij. Kakšna je bila pri tem odgovornost NS?
  • Kakšne so izkušnje (dobre prakse) v primeru enotirnih sistemov? Kje so prednosti pred dvotirnim sistemom?
  • Kaj bi bilo potrebno pri nas storiti, da bi se v velikih poslovnih sistemih vzpostavilo učinkovito korporativno upravljanje? Kakšni so zgledi takega upravljanja?
  • SDH je pomemben upravljavec državnega premoženja. V podjetjih z večinsko državno lastnino ima odločilno vlogo pri imenovanju nadzornikov. A tu prihaja do zapletov, ki vplivajo na poslovanje družb. Kje so vzroki za te zaplete (Petrol, Telekom, Luka Koper, idr.)?
  • Kako vaše združenje sodeluje z drugimi dejavniki, ki so odgovorni za izbor, izobraževanje in imenovanje nadzornikov?
  • Ali poznamo pri nas kakšen primer, kjer so bili za neučinkovito upravljanje družb odškodninsko odgovorni tudi člani NS? Kako je urejeno njihovo zavarovanje za primer odškodninske odgovornosti?

 

Pričakujemo dobro udeležbo in bogato razpravo.

Vljudno vabljeni!

Predsednik
Franc Preložnik, s.r.